Rolnicy którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych w uprawach niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków.

Szacowanie szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych, powstałych w granicach administracyjnych Gminy Tarnawatka jest możliwe po złożeniu do Urzędu Gminy Tarnawatka przez poszkodowanego rolnika stosownego wniosku zawierającego podpisaną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Ponadto składający wniosek o szacowanie szkód zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o szacowanie szkód w uprawach spowodowanych wystąpieniem suszy.

 

Obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w Urzędzie Gminy.

 

Wszystkie dane we wniosku o szacowanie szkód dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty, którego kopię należy dołączyć w celu weryfikacji oświadczeń i sprawnej pracy komisji. Komisja szacuje w terenie uprawy przed zbiorem plonu.

 

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.

 

Link do strony internetowej z aplikacją suszową: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/susza-rolnicza2

 

Każdy producent rolny może w danym roku złożyć jeden wniosek oraz otrzymać jeden protokół oszacowania szkód, w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę !!!

 

Na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach publikowane są raporty średnich wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), określające w oparciu o kategorie gleb aktualny stan zagrożenia upraw suszą rolniczą. System monitoringu suszy rolniczej obejmuje publikację 14 raportów z okresu sześciodekadowego, w terminie od 21 marca do 30 września danego roku. Wraz z publikacją kolejnych raportów, zakres upraw oraz kategorii glebowych na których dopuszczalne jest szacowanie skutków suszy rolniczej może ulec zmianie.

 

Link do strony internetowej z raportami średnich wartości klimatycznego bilansu wodnego dla Gminy Tarnawatka: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2024,0618092/

 

Komisja szacuje wszystkie szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i w środkach trwałych), gdyż za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości sporządzenia łącznego protokołu oszacowania szkód obejmującego szkody powstałe w uprawach w wyniku suszy.

 

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiega na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym” z 26 kwietnia 2024 r.

Komisja sporządza protokoły szacowania strat na wzorze obowiązującym w danym roku, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdzając tym wystąpienia szkód.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny Urząd Gminy Tarnawatka nr tel. 84 662 47 10 wew. 46 lub z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nr tel. 81 74 24 542 lub 81 74 24 530.

DO POBRANIA:

Wniosek o szacowanie strat 2024 r.

Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej.

Oświadczenie straty inwestycyjne w sadach i plantacjach wieloletnich.

Oświadczenie budynki/sprzęt.

Oświadczenie susza.

Upoważnienie do reprezentowania.

Wniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopi protokołu.

Oświadczenie o zagubieniu potwierdzonego protokołu.

Wniosek - zgłoszenie strat spowodowanych suszą do oszacowania przez komisję.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 10 czerwiec 2024 12:48 Łukasz Litwińczuk